close icon
Vitajte v Copykrea

Zistili sme, že prezeráte z iného miesta ako miesto, ktoré zodpovedá tejto webovej stránke. Nemáme webovú stránku pre krajinu, z ktorej nás navštevujete, ale máme celosvetovú webovú stránku. Potvrďte, ktorú stránku chcete navštíviť.


Zásady ochrany osobných údajov

Záleží nám na vašom súkromí. Pozorne si prečítajte naše zásady

Rozšírené informácie o ochrane údajov

Subjekt eCommProjects Internet S.L. dodržiava predpisy o ochrane súkromia a osobných údajov platné v Európskej únii, najmä pokiaľ ide o nariadenie (EÚ) č. 679/2016, známe ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (RGPD) a LO 3/2018 z 5. decembra 2018 o ochrane osobných údajov a zaručení digitálnych práv (LOPDGDD)

Systémy eCommProjects Internet S.L. sú navrhnuté s ohľadom na dôležitosť základných práv osôb, ktorých informácie sa spracúvajú, najmä práva na súkromie a osobnú česť. Z tohto dôvodu subjekt eCommProjects Internet S.L. dodržiava aj zákon 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode.

V súlade s platnými predpismi sa súhlas udelený deťmi mladšími ako 13 rokov nebude považovať za platný v súvislosti so službami informačnej spoločnosti a v prípade súhlasu udeleného neplnoletými osobami vo veku od 13 do 18 rokov sa bude vyžadovať autorizácia rodičov alebo zákonných zástupcov.

Subjekt eCommProjects Internet S.L. v žiadnom prípade nebude od maloletých osôb požadovať informácie o sociálno-ekonomickej situácii ich rodičov alebo opatrovníkov ani žiadne iné osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na poskytovanie služieb.

Informácie o ochrane údajov, s ktorými by sa mali oboznámiť osoby, ktorých údaje spracúva eCommProjects Internet S.L., sú podrobne uvedené nižšie.

Odpovednosť za osobné údaje

Zodpovednosť za osobné údaje uložené spoločnosťou eCommProjects Internet S.L. nesie:

Spracované osobné údaje

Osobné údaje, ktoré spracúva eCommProjects Internet S.L., sú:

V prípade, že niektorý z týchto údajov zainteresovaná strana neposkytne, môže to zabrániť pokračovaniu vzťahu medzi subjektom a zainteresovanou stranou.

V každom prípade sú osobné údaje spracúvané subjektom minimálne a nevyhnutné na dosiahnutie príslušného účelu. (Pozri nasledujúcu časť).

Účel, na ktorý sa spracúvajú osobné údaje

V eCommProjects Internet S.L. môžeme spracúvať informácie poskytnuté zainteresovanými stranami s cieľom:

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje bude eCommProjects Internet S.L. uchovávať v rámci obmedzení stanovených platnými právnymi predpismi na základe poskytovaných služieb, počas trvania obchodného vzťahu a/alebo počas doby, keď môže existovať akýkoľvek záväzok vyplývajúci z uvedeného vzťahu. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje zničené a uchovávané budú len tie, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie budúcich nárokov.

Oprávnenie na spracovanie osobných údajov

Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou eCommProjects Internet S.L. sa uskutočňuje na základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich oprávnení:

Príjemcovia vašich osobných údajov

Príjemcovia vašich osobných údajov, ak je to uplatniteľné vo vašom prípade ako klienta alebo používateľa webu, budú vždy v rámci oprávneného zadania podrobne uvedeného v zmluve. Tieto prenosy sa uskutočnia vždy, keď sú potrebné na poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb alebo na zlepšenie skúseností zainteresovanej strany.

Osobné údaje sa okrem toho môžu prenášať iným spoločnostiam skupiny Integra Media Group, aby vám mohli ponúknuť čo najlepšie služby. Ak zároveň udelíte jednoznačný a výslovný súhlas, tieto spoločnosti môžu spracúvať vaše osobné údaje na zasielanie ponúk a reklamných správ.

Údaje, ktoré eCommProjects Internet S.L. zhromažďuje od používateľov svojich webových stránok, sú tieto:

Spoločnosť, ktorá môže v tomto prípade získať vaše osobné údaje, pretože poskytuje eCommProjects Internet S.L. pomoc pri údržbe tejto stránky, je spoločnosť Integra Media Digital S.L., ktorá je súčasťou skupiny IntegraMedia Group.

Ak chcete vedieť viac o osobách zodpovedných za spracovanie osobných údajov, o ďalších kategóriách zainteresovaných strán, ktoré nie sú používateľmi webu, pretože patríte do jednej z nich (ste klient, pracovník, dodávateľ atď.), oznámte nám to na nasledujúcu e-mailovú adresu: [email protected].

Zaslanie do tretích krajín mimo Európskej únie sa nepredpokladá.

Podanie žiadosti

V eCommProjects Internet S.L. sa automatizované profily vytvárajú výlučne pomocou údajov získaných od používateľov webu. To umožňuje subjektu poznať priemerné charakteristiky používateľov stránky, aby mohol ponúknuť digitálny zážitok vhodnejší pre ich potreby.

Právo na vaše osobné údaje

Záujemcovia majú právo na potvrdenie, či eCommProjects Internet S.L. zaobchádza s ich osobnými údajmi alebo nie. Okrem toho majú zainteresované strany právo na prístup k svojim osobným údajom, požiadať o opravu svojich nepresných údajov alebo v prípade potreby o ich vymazanie. Za určitých okolností môžu zainteresované strany požiadať aj o obmedzenie spracovania osobných údajov a prenosnosť uvedených údajov na iný subjekt.

V prípade, že v situácii zainteresovanej strany nastanú osobitné podmienky, môže táto strana tiež namietať proti spracúvaniu osobných údajov zo strany eCommProjects Internet S.L., čo bude znamenať okamžité ukončenie spracúvania jej osobných údajov a zničenie týchto údajov, ak si to zainteresovaná strana želá.

Zainteresované strany majú okrem toho právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu v tejto veci, španielskej agentúre na ochranu údajov, kedykoľvek sa domnievajú, že boli porušené ich práva na ochranu údajov. Viac informácií môžete získať na adrese www.aepd.es

V prípade, že si zainteresovaná strana želá uplatniť niektoré zo svojich práv na ochranu údajov, mala by sa obrátiť na eCommProjects Internet S.L. na túto poštovú adresu: C/Azorín 140, 24010 León, León (Španielsko).

Pre viac informácií môžete poslať e-mail na adresu [email protected], z ktorej vám bude zaslaný formulár žiadosti o uplatnenie vašich práv a riadna odpoveď v lehote maximálne jedného mesiaca. Pripomíname, že na účely uplatnenia práv na ochranu údajov má eCommProjects Internet S.L. právo overiť totožnosť žiadateľa.

Subjekt eCommProjects Internet S.L. si vyhradzuje právo upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov s cieľom prispôsobiť ich budúcim zmenám, ktoré môžu nastať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne od 10. mája 2021.

Kontaktné údaje na uplatnenie vašich práv:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Španielsko). E-mail: [email protected]

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov: Kontaktné údaje pre ochranu údajov: [email protected]