close icon
Vitajte v Copykrea

Zistili sme, že prezeráte z iného miesta ako miesto, ktoré zodpovedá tejto webovej stránke. Nemáme webovú stránku pre krajinu, z ktorej nás navštevujete, ale máme celosvetovú webovú stránku. Potvrďte, ktorú stránku chcete navštíviť.


Podmienky a pravidlá

Pozrite si naše podmienky

Využívanie alebo uzatváranie zmlúv o poskytovaní služieb na Copykrea predpokladá prečítanie a prijatie nasledujúcich všeobecných podmienok:

Prijatie a dostupnosť všeobecných podmienok

Tieto všeobecné podmienky upravujú všetky právne vzťahy, ktoré vyplývajú z procesov uzatvárania zmlúv uskutočňovaných medzi používateľmi alebo klientmi webovej stránky umiestnenej na url adrese copykrea.sk, ktorá je majetkom eCommProjects Internet S.L..

Prijatím týchto všeobecných podmienok klient vyhlasuje, že má potrebnú právnu spôsobilosť na uzatváranie zmlúv v krajine, ktorej je štátnym príslušníkom, pričom tento vek je v Španielsko 18 rokov. Ak by bol klient právnickou osobou, fyzická osoba konajúca v jeho mene vyhlasuje, že na vlastnú zodpovednosť má zodpovedajúce oprávnenia na zastupovanie.

Klient výslovne súhlasí so Všeobecnými podmienkami od okamihu, keď využije alebo uzavrie zmluvu o poskytnutí služby, pričom je nimi viazaný. Tento dokument si klienti môžu kedykoľvek vytlačiť a uložiť.

V prípade, že má používateľ alebo klient akýkoľvek druh pochybností týkajúcich sa týchto Všeobecných podmienok, eCommProjects Internet S.L. dáva k dispozícii telefónne číslo +34 987 80 85 73 a e-mailovú adresu [email protected], na ktorých nás môže kontaktovať.

Používateľ výslovne súhlasí s primeraným používaním tejto webovej lokality, pričom nebude využívať žiadnu zo služieb ponúkaných obchodníkom, okrem iného na niektorý z nasledujúcich účelov:

Platné normy

Na zmluvy uzatvorené prostredníctvom tejto webovej stránky sa vzťahuje smernica 2011/83/EÚ, pozmeňujúca smernica (EÚ) 2019/2161 a smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, ako aj ostatné vnútroštátne predpisy zodpovedajúce všeobecným zmluvným podmienkam, ochrane spotrebiteľov a používateľov a elektronickému obchodu. Rovnako sa bude uplatňovať nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o všeobecnej ochrane údajov a ďalšie predpisy vzťahujúce sa na túto oblasť. Taktiež nariadenie vo vzťahu k platobným službám a iným platným finančným záležitostiam, ako aj nariadenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva.

Zmena všeobecných podmienok

eCommProjects Internet S.L. môže bez predchádzajúceho upozornenia upraviť tieto Všeobecné podmienky s cieľom zlepšiť služby ponúkané prostredníctvom webu, pričom táto úprava v žiadnom prípade nemôže mať spätný vplyv na už uzavreté zmluvy.

Zverejnením Všeobecných podmienok zobrazených na webovej stránke copykrea.sk sa uvedené zmeny považujú za oznámené zákazníkom alebo používateľom.

Popis služieb

Charakteristika služieb, ktoré ponúka a predáva Copykrea prostredníctvom webu alebo telefonicky, je podrobne uvedená v konfigurátore, kde je každá z nich zahrnutá. Rovnako v prípade, že pri uzatváraní zmluvy na niektorú z týchto služieb existujú nejaké špecifické podmienky, budú tieto špecifikované a podrobne opísané v časti týkajúcej sa konkrétnej služby.

Elektronický postup zadávania zákazky

Na zadanie objednávky v Copykrea bude potrebné vykonať nasledujúce kroky:

Upozorňujeme, že ak platíte debetnou alebo kreditnou kartou, platba sa vykoná hneď po dokončení procesu nákupu.

Cena

Všetky ceny uvedené v copykrea.sk zahŕňajú DPH platnú v čase nákupu.

V niektorých posudzovaných prípadoch môže presná cena, ktorá bude zákazníkovi účtovaná, zahŕňať úhradu nákladov na dopravu, ktoré sú uvedené na našej stránke s podmienkami dopravy (pozri zde). Rovnako pri zobrazení košíka po pridaní dokladu a výbere vlastností objednávky môže mať zákazník k dispozícii všetky relevantné informácie týkajúce sa nákladov na dopravu. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri nákladoch na dopravu v príslušnej časti webovej stránky a cenou uvedenou v čase finalizácie objednávky v košíku má vždy prednosť cena uvedená na konci objednávky (v košíku).

Doprava

V Copykrea môžete vyhotoviť len výtlačky, ktoré môžeme v našom výrobnom stredisku prevziať, a preto ich dodáme v primeranej lehote.

Ohľadne formulárov, podmienok a nákladov na dopravu sa bude dodržiavať to, čo je zohľadnené v príslušnej časti našej webovej stránky (pozri zde).

Z našej spoločnosti urobíme všetko pre to, aby prepravné spoločnosti dodržiavali stanovené termíny. Avšak v prípade, že z dôvodov nezávislých od eCommProjects Internet S.L. nebudú tieto dodržané, v žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za omeškanie, a preto náklady na dopravu nebudú refundované.

Objednávka sa považuje za doručenú, keď je dodací list podpísaný v systémoch kuriérskej spoločnosti.

Neručíme za prípadné dodatočné náklady vyplývajúce z colného konania.

Záruka a vrátenie tovaru

V spoločnosti Copykrea budete môcť požadovať výmenu alebo vrátenie peňazí za svoju objednávku do 30 kalendárnych dní od prijatia objednávky.

Po začatí výroby v našej dielni nebudete môcť objednávku zrušiť ani upraviť.

Viac informácií o našich záručných podmienkach a pravidlách vrátenia tovaru nájdete tu

Použitie služby a povinnosti

eCommProjects Internet S.L. nezaručuje stálu dostupnosť ponúkaných služieb, pričom sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z možných škôd a/alebo strát, ktoré by mohli byť spôsobené, napríklad, ale nie výlučne, v dôsledku chýb alebo opomenutí v obsahu, nedostupnosti, prenosu vírusov alebo iných technologicky škodlivých alebo poškodzujúcich programov alebo materiálov, ktoré môžu ovplyvniť vaše počítačové zariadenie v dôsledku používania tejto webovej stránky. Prijme však všetky opatrenia, ktoré považuje za vhodné, aby sa takýmto situáciám čo najviac predišlo.

Takisto eCommProjects Internet S.L. nenesie zodpovednosť za oneskorenie alebo porušenie prevzatých záväzkov, ak je to spôsobené vyššou mocou, ako je štrajk, nepokoje, teroristický útok, vojna, epidémia, požiar, výbuch, búrka, povodeň, zemetrasenie alebo iná prírodná katastrofa atď.

eCommProjects Internet S.L. nezodpovedá za konanie alebo obsah objednávok svojich používateľov alebo tretích strán, ktoré môžu porušovať práva duševného a priemyselného vlastníctva, obchodné tajomstvo, právo na česť, súkromie a vlastný obraz, konanie, ktoré zahŕňa nekalú súťaž a/alebo nezákonnú reklamu, ako aj porušenie ostatných platných predpisov v akejkoľvek oblasti. Rovnako spoločnosť eCommProjects Internet za žiadnych okolností nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nezákonného alebo nesprávneho používania tejto webovej stránky.

eCommProjects Internet S.L. Môžete odmietnuť tlač alebo reprodukciu obsahu, ktorý podľa vášho názoru porušuje alebo môže porušovať základné práva a verejné slobody, proti právam duševného vlastníctva, či už má alebo môže mať kriminálnu, xenofóbnu, teroristickú alebo diskriminačnú povahu na základe rasy, pohlavia , náboženstva alebo presvedčenia, ktorý má pornografickú povahu, obhajuje násilie, ohrozuje mládež alebo deti, verejný poriadok alebo bezpečnosť alebo ktorý z akéhokoľvek iného dôvodu nie je vhodný na reprodukciu.

Používateľ vyhlasuje, že je zodpovedný za dokumenty, ktoré si objednáva na tlač, pričom vyhlasuje, že má právo na rozmnožovanie, kopírovanie a/alebo šírenie pri úplnom dodržaní vlastníckych práv duševných a priemyselných práv tretích strán, pričom spoločnosť eCommProjects Internet S.L. zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za porušenie uvedených práv.

eCommProjects Internet S.L. sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť, nezverejňovať súbory/dokumenty poskytnuté klientovi na realizáciu zákazky ani s nimi neobchodovať. Súbory budú zničené do 90 dní odo dňa, keď si prácu vyžiadal klient alebo používateľ.

Právo na vylúčenie

Copykrea si bez predchádzajúceho upozornenia vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť prístup na portál používateľom alebo klientom, ktorí nedodržiavajú všeobecné podmienky uvedené v tejto časti.

Neplatnosť a neúčinnosť doložiek

Ak by bola niektorá klauzula obsiahnutá v týchto Všeobecných podmienkach vyhlásená úplne alebo čiastočne za neplatnú alebo neúčinnú, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť sa dotkne len uvedeného ustanovenia alebo jeho časti, ktorá je neplatná alebo neúčinná, pričom vo všetkých ostatných častiach Všeobecné podmienky zostávajú v platnosti, pričom sa má za to, že takéto ustanovenie alebo jeho časť, ktorá je dotknutá, nebola vytvorená.

Platné predpisy, riešenie sporov a súdna právomoc

Predpisy, ktoré sa budú vzťahovať na túto zmluvu, budú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013, pre ktoré eCommProjects Internet S.L. sprístupňuje používateľom webovej stránky online riešenie sporov prostredníctvom nasledujúceho odkazu: (kliknite na tu).

Prezentácia reklamačných hárkov

Zákazníci majú k dispozícii reklamačné hárky, ktoré si môžu vyžiadať fyzicky v sídle spoločnosti a predložiť ich priamo v sídle spoločnosti alebo online prostredníctvom nasledujúceho odkazu: (kliknite na tu).