close icon
Vitajte v Copykrea

Zistili sme, že prezeráte z iného miesta ako miesto, ktoré zodpovedá tejto webovej stránke. Nemáme webovú stránku pre krajinu, z ktorej nás navštevujete, ale máme celosvetovú webovú stránku. Potvrďte, ktorú stránku chcete navštíviť.


Právne upozornenie

Všetky naše právne podmienky nájdete tu

Všeobecné informácie na splnenie povinností stanovených v zákone 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode.

Názov spoločnosti: eCommProjects Internet S.L.
CIF: ES B24711269
Adresa: C/Azorín 140, 24010 León, León, Španielsko
Email: [email protected]
Telefón: +34 987 80 85 73
Registračné údaje: Zápis v obchodnom registri mesta León, zväzok 1324, strana 180, číslo strany LE-25015, 1. záznam.

eCommProjects Internet S.L. nenesie zodpovednosť za nesprávne, nevhodné, nesprávne alebo nezákonné použitie informácií uvedených na internetových stránkach Copykrea tretími stranami.

Tak isto môžu internetové stránky Copykrea obsahovať odkazy na iné stránky tretích strán, ktoré eCommProjects Internet S.L. a Copykrea nemôžu kontrolovať a za ktorých obsah, ktorý sa môže na uvedených stránkach objaviť, nenesú zodpovednosť. Existencia týchto odkazov neznamená žiadny typ asociácie, spojenia alebo účasti s prepojenými subjektmi.

eCommProjects Internet S.L. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah alebo informácie zverejnené tretími stranami na našich webových stránkach copykrea.sk. V súlade s platnými právnymi predpismi sa však eCommProjects Internet S.L. dáva k dispozícii príslušným právnym orgánom a spolupracuje pri prerušení alebo prípadnom stiahnutí obsahu, ktorý by mohol byť v rozpore s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými právnymi predpismi, porušovať práva tretích strán alebo byť v rozpore s dobrými mravmi alebo verejným poriadkom. Rovnako v prípade, že sa ktorýkoľvek používateľ domnieva, že sa na webovej stránke nachádza obsah, ktorý podlieha záslužnej kvalifikácii, bezodkladne nás o tom informujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných spôsobov.

Spoločnosť eCommProjects Internet S.L. je vlastníkom celého obsahu webovej stránky, prípadne má od vlastníka licenciu alebo oprávnenie. Neoprávnená reprodukcia, distribúcia, komercializácia alebo transformácia akéhokoľvek obsahu webovej stránky predstavuje porušenie práv duševného a priemyselného vlastníctva a môže viesť k akýmkoľvek súdnym alebo mimosúdnym konaniam, ktoré môžu zodpovedať držiteľom práv na ich obranu.

Na prístup k niektorým službám a/alebo produktom ponúkaným prostredníctvom webovej stránky musíte poskytnúť niektoré osobné údaje. Informujeme vás, že eCommProjects Internet S.L. dodržiava aktuálne platné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Všetky informácie v tejto súvislosti môžete získať na stránke "Zásady ochrany osobných údajov" na našej webovej lokalite (tu si pozrite zásady ochrany osobných údajov ).

V prípade akéhokoľvek typu zmluvy s Copykrea vás o podmienkach informujeme na stránke "Všeobecné podmienky" na našej webovej stránke (všeobecné podmienky nájdete tu).

Intelektuálne a priemyselné vlastníctvo

Všetky obsahy na webovej stránke sú majetkom eCommProjects Internet S.L. alebo sú jej pridelené treťou stranou; V každom prípade sú chránené predpismi o duševnom a priemyselnom vlastníctve.

Roprodukcia, prenos, preklad, distribúcia, adaptácia, sprístupnenie alebo akékoľvek iné využitie a/alebo úprava, úplná alebo čiastočná, je bez predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu eCommProjects Internet S.L. zakázaná v prípade akéhokoľvek obsahu obsiahnutého na webovej lokalite, a to tak toho, ktorý vlastní eCommProjects Internet S.L., ako aj toho, ktorý jej bol pridelený treťou stranou. Používanie tejto webovej stránky neudeľuje práva na žiadne obrázky, texty, dokumenty, fotografie, kresby, grafické znázornenia atď. výrobkov, ktoré sa na nej predávajú, ani na značky, obchodné názvy, logá alebo iné rozlišovacie znaky, ktoré sa na nej používajú.

V žiadnom prípade eCommProjects Internet S.L. nenesie zodpovednosť za nevhodné alebo neprimerané použitie existujúceho obsahu na tejto webovej lokalite treťou stranou alebo za dôsledky, ktoré môžu z takéhoto použitia vyplynúť.

Spoločnosť neudeľuje žiadnu licenciu ani oprávnenie na používanie svojich práv duševného a priemyselného vlastníctva ani žiadneho iného majetku alebo práva súvisiaceho s webovou stránkou, službami alebo jej obsahom.

Politika kvality

eCommProjects Internet S.L. je spoločnosť zameraná na poskytovanie moderných služieb v rôznych priemyselných odvetviach na národnej a medzinárodnej úrovni:

- "Internetový obchod a veľkoobchod a maloobchod s príslušenstvom a spotrebným materiálom pre: počítače, školské a kancelárske potreby a erotické a súvisiace produkty. Online kopírovacie služby."

Ako nástroj uplatňovania svojej politiky kvality prijíma systém riadenia v súlade so strategickou politikou spoločnosti podľa referenčnej normy UNE-EN ISO 9001:2015. Rovnako zavádza pravidelnú kontrolu systému manažérstva prostredníctvom auditov kvality podľa referenčnej normy, aby nakoniec získala oficiálne uznanie akreditovaným certifikačným subjektom.

Ak pokračuje v trajektórii eCommProjects Internet S.L. a reaguje na očakávania svojich zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán, manažment podporuje kvalitu prítomnú vo všetkých svojich činnostiach, ktoré predstierajú:

V tomto zmysle vedenie eCommProjects Internet S.L. stanovuje tieto usmernenia a záväzky:

Manažment eCommProjects Internet S.L. zabezpečí správne zavedenie, vykonávanie a neustále zlepšovanie účinnosti a schopnosti systému riadenia dosahovať očakávané výsledky vo všetkých oblastiach a činnostiach organizácie, pričom poskytne potrebné zdroje.

Specifické ciele kvality sú súčasťou všeobecných cieľov eCommProjects Internet S.L., ktoré sa definujú každý rok a sú podrobne rozpracované v konkrétnych plánoch alebo programoch na ich dosiahnutie s definovaním osôb zodpovedných za ich dosiahnutie, termínov plnenia a prostriedkov potrebných na ich dosiahnutie.

Za implementáciu tejto politiky sú zodpovední všetci členovia spoločnosti, počnúc vedením. Aby bola pochopená, uplatňovaná a aktualizovaná, vedenie sa zaväzuje zverejniť ju tak, aby všetci ľudia v organizácii alebo s ňou spojení, na akejkoľvek úrovni, mali potrebné informácie a školenia, ktoré im umožnia vykonávať svoje činnosti v súlade s tým, čo je stanovené v systéme riadenia.

Adresa eCommProjects Internet S.L. k aprílu 2024.

Licencia na autorské práva

eCommProjects Internet S.L. má od Španielskeho strediska pre reprografické práva (CEDRO) značku kvality "Licencovaná kópia", ktorá potvrdzuje, že dokumentácia vytlačená v Copykrea bola rozmnožená legálne.

Táto licencia umožňuje tlač, kopírovanie a skenovanie diel chránených autorským právom, ako sú knihy, príručky alebo články z novín a časopisov.